Montaż połączeń z rur i złączek Hep2O

Tuleja usztywniająca rury SmartSleeveTM
Przed wykonaniem połączenia przy użyciu rury Hep2O należy do uciętego końca rury wsunąć tuleję usztywniającą rury SmartSleeveTM. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest łączenie rury z łącznikiem mosiężnym do złączki Hep2O. Tuleja SmartSleeveTM służy do kilku celów.

 • Zapewnia zachowanie przez rurę przekroju okrągłego.
 • Zapewnia właściwe wsunięcie rury do złączki.
 • Profilowany koniec tulei SmartSleeveTM ułatwia sprawdzenie, czy rura jest wsunięta do końca (patrz technologia rozpoznania połączenia In4SureTM).
 • Utrzymuje sztywność rury w złączce.
 • Zachowuje okrągły przekrój rury w ekstremalnych temperaturach.
 • Zaczepia o blokadę SmartSleeveTM w rurze, która pomaga upewnić się, że nie pozostała w złączce podczas demontażu.

Pozostanie tulei w złączce podczas demontażu nie świadczy o wadzie produktu. Wszystkie tuleje do rur SmartSleeveTM są produkowane ze stali nierdzewnej dopuszczonej do kontaktu z wodą i są odporne na zanieczyszczenie. Są zaprojektowane tak, by utrzymywać się wewnątrz rury, jednak jeśli zachodzi taka potrzeba, to można je wyjąć, używając długich szczypiec. W przypadku uszkodzenia tulei SmartSleeveTM nie wolno wykorzystywać jej ponownie.

Prawidłowy montaż

Niezależnie od typu złączki Hep2O, obowiązuje ta sama procedura wykonania połączenia.

   
 

1. Utnij rurę pod kątem prostym na jednym ze znaków „/\” przy pomocy zalecanych nożyc do rur i upewnij się, że na końcu rury nie ma zadziorów. 

   

2. Włóż tuleję SmartSleeveTM do końca rury.

   

3. Następnie przy pomocy technologii rozpoznania połączenia In4SureTM sprawdź, czy rura została wsunięta do końca.

4. Pociągnij rurę do tyłu (wyszarpnij ze złączki), żeby upewnić się, że pierścień utrzymujący poprawnie zablokował rurę, uniemożliwiając jej wysunięcie.

Jeśli złączka była wykorzystywana wcześniej, smar mógł zostać usunięty i może zachodzić konieczność ponownego smarowania. W takich przypadkach należy zastosować smar w aerozolu do złączek i rur z tulejką Hep2O w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi instalacji wodnych i zapewnienia zgodności z innymi materiałami wykorzystanymi w systemie. Smar w aerozolu zaleca się również w przypadku montażu systemu Hep2O w trudno dostępnych miejscach oraz przy stosowaniu większych średnic rur i złączek.

Nie należy stosować żadnych smarów innych producentów lub środków alternatywnych.

      

Smarowanie uszczelek typu o-ring przy użyciu smaru silikonowego w sprayu/aerozolu.


Łączenie rur miedzianych ze złączkami Hep2O

Złączki Hep2O zostały zaprojektowane tak, że tworzą niezawodne połączenia z metrycznymi rurami miedzianymi zgodnymi z normą BS EN 1057 – R520.

 1. Zmierz rurę, pozostawiając dostatecznie duży odcinek, który zostanie wsunięty do złączki, i zaznacz go pisakiem.
 2. Utnij rurę miedzianą obcinakiem krążkowym.
 3. Końcówkę rury należy zgradować lub spiłować na okrągło.
 4. Dokładnie sprawdź, czy na końcach rur nie ma zadziorów lub opiłków.
 5. Wepchnij rurę mocno do złączki.
 6. Pociągnij rurę do tyłu (wyszarpnij), żeby upewnić się, że pierścień utrzymujący poprawnie zablokował rurę, uniemożliwiając jej wysunięcie.
​​

Połączenie rury miedzianej o średnicy 10 mm zgodnej z normą BS EN 1057 – R220 ze złączką Hep2O wymaga jedynie nieco więcej wysiłku. Rura miedziana R220 jest bardzo miękka i dlatego jest podatna na odkształcenia lub wgniecenia w przypadku nieostrożnego obchodzenia się z nią. Szczególną uwagę należy zwracać na obcinany koniec. Należy sprawdzić, czy nie ma na nim oznak uszkodzenia. Rury miedziane R220 należy ciąć przy pomocy małego obcinaka krążkowego, po czym należy spiłować ewentualne zadziory, spłukać ewentualne opiłki miedziane i osuszyć rurę.

Złączki Hep2O są także kompatybilne z rurami miedzianymi

Sprawdzanie połączenia przy pomocy technologii rozpoznania połączenia In4SureTM

W celu określenia głębokości wsunięcia rury do złączki postępuj zgodnie z normalną procedurą opisaną wcześniej (patrz prawidłowy montaż). Technologia rozpoznania połączenia In4SureTM umożliwia dodatkowe sprawdzenie wsunięcia rury dzięki temu, że daje możliwość „wyczucia”, czy rura została wsunięta do końca.

Aby użyć technologii rozpoznania połączenia In4SureTM:

 1. Przytrzymaj środkową (nieruchomą) część złączki w jednej dłoni.
 2. Po włożeniu odpowiedniej tulei do rury wepchnij rurę mocno do złączki.
 3. Podczas wpychania rury obróć ją. Jeśli rura została wsunięta do końca, to wyczujesz „turkotanie” ponieważ profilowany koniec In4SureTM przesuwa się po ząbkowanym gnieździe złączki.
 4. Pociągnij rurę do tyłu (wyszarpnij), żeby sprawdzić trwałość połączenia.

Ta prosta procedura ma na celu sprawdzenie, czy połączenie wykonano prawidłowo. Można dokonać oględzin połączenia, sprawdzając, czy następny znak "/\" znajduje się na poziomie końca złączki.

Demontaż połączeń przy użyciu systemu kluczy HepKeyTM

Dostępne są dwa typy klucza HepKeyTM. HepToolTM, który służy do demontażu złączek w trudno dostępnych miejscach i do łączników mosiężnych GZ/GW. HepKey PlusTM, który po prostu zaciska się na złączce i utrzymuje pierścień chwytający w odpowiedniej pozycji.

HepTool

HepKeyPlusTM

HepKey PlusTM posiada kod barwny: rozmiar 10 mm – kolor zielony, rozmiar 15 mm – kolor niebieski, rozmiar 22 mm – kolor fioletowy i rozmiar 28 mm – kolor pomarańczowy. Niezależnie od typu użytej złączki Hep2O procedura demontażu jest taka sama.

W celu użycia klucza HepKey PlusTM:

1. Nałóż HepKey PlusTM na rurę. 

2. Nasuń HepKey PlusTM na złączkę i wciśnij wewnętrzny pierścień zwalniający wewnątrz złączki.

 
3. Wysuń rurę ze złączki, kształtki.


Jeśli po demontażu tuleja wspomagająca zostanie wewnątrz kształtki, to należy ją wyciągnąć za pomocą wąskich szczypiec. Nie jest to wada produktu.

Uwaga! Przed ponownym użyciem złączki zaleca się zastosowanie niewielkiej ilości smaru do połączeń w aerozolu na powierzchnię uszczelki typu oring wewnątrz złączki.

Wskazówki dotyczące bezproblemowej instalacji systemu Hep2O

Poniżej podano proste i efektywne działania, jakie należy przedsięwziąć, aby uniknąć problemów i zapewnić bezproblemową instalację systemu Hep2O.

Rury Hep2O

Największym potencjalnym problemem jest uszkodzenie końca rury w postaci głębokiego zadrapania, które może stanowić przyczynę nieszczelności i wycieku wody. Podjęcie kilku środków ostrożności umożliwia usunięcie tych problemów.

  • Zwróć uwagę na sposób i miejsce składowania rur.
  • Przechowuj rury w opakowaniu ochronnym do czasu ich użycia.
  • Nigdy nie używaj noża o odsłoniętym ostrzu do usuwania opakowania.
  • W przypadku rur w zwoju zawsze używaj dostarczonego narzędzia o osłoniętym ostrzu do rozcinania opakowania po wewnętrznej stronie zwoju rur. Takie rozcięcie opakowania umożliwia wyjmowanie rury ze środka zwoju. Opakowanie natomiast chroni zwój rur aż do rozwinięcia ostatniego metra.
  • Przekładając rurę przez otwory w ścianie z kamienia, cegły lub pustaków, zawsze używaj tulei ochronnej lub małego kawałka piankowej izolacji termicznej rur w celu ochrony rury przed uszkodzeniem na szorstkiej powierzchni.
  • Upewnij się, że pierwsze kilka odsłoniętych końców rury jest zabezpieczone przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie tymczasowej osłony końców. Osłony te także uniemożliwiają dostanie się zanieczyszczeń do środka rury.
  • Unikaj zginania rury podczas instalacji.

Opakowanie chroni rurę
na zwoju do ostatniego metra

 

Zdejmowanie opakowania zwoju.

Zawsze zabezpieczaj końce rury.

 

Złączki Hep2O

Ponieważ złączek nie można rozebrać na części, ilość możliwych problemów jest ograniczona. Tym niemniej należy zachować podstawowe środki ostrożności.

 • Chroń rury przed dostawaniem się do ich środka kurzu i zanieczyszczeń.
 • Przechowuj materiały w bezpiecznym, niezakurzonym i czystym miejscu.
 • Przechowuj złączki w woreczkach aż do chwili ich wykorzystania.
 • Używając ponownie złączki, zastosuj niewielką ilość smaru do połączeń HX200 na uszczelkę typu oring.

Przenoszenie i przechowywanie

Hep2O to niezmiernie wytrzymały i trwały system. Tym niemniej przestrzeganie prostych wytycznych określonych poniżej zagwarantuje to, że jego parametry pracy nie zostaną pogorszone na skutek niewłaściwego przechowywania.

 • Proste odcinki rury Hep2O należy składować rozłożone płasko lub ustawione w pionie.
 • Zwoje rur można układać na boku lub na krawędzi.
 • Tam, gdzie to możliwe, rury i złączki należy składować w oryginalnym opakowaniu. Opakowanie zapewnia ochronę przed promieniowaniem ultrafioletowym i zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia.
 • Wszystkie rury i złączki Hep2O należy chronić przed kontaktem z ropą naftową i jej pochodnymi.
 • Należy unikać ciągnięcia rur po podłożu lub po innych powierzchniach, takich jak ściany.
 • Przekładając rurę przez otwory w ścianach lub murach, należy zabezpieczyć końce rury taśmą lub nakładką. W ten sposób koniec rury będzie zabezpieczony przed uszkodzeniem i dostawaniem się zanieczyszczeń do jej środka.
 • Należy zwracać uwagę, aby nie zaginać rury podczas instalacji.

Producentem systemu oraz właścicielem marki jest